Dự toán chi phí

Mức biểu phí dưới đây là tạm tính và có thể thay đổi do sự thay đổi của thuế và phí theo quy định của Nhà nước và các bên cung cấp dịch vụ khác. Mức bảo hiểm chưa bao gồm 10% VAT.